Algemene voorwaarden

Benkey versie 08 maart 2021, Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie.

Inleiding

Benkey is een Fintec platform dat zakelijk vastgoed financiering tot stand laat komen. Het is een platform waarbij investeerders worden gekoppeld aan kredietnemers. Benkey verstrekt echter geen financiering aan consumenten. Ook geeft Benkey geen advies over het aangaan van een Lening. De activiteiten van Benkey zijn niet onderhevig aan de Wft. Dat wil zeggen dat Benkey niet onder toezicht staat van de stichting Autoriteit Financiele Markten (AFM) en/of de Nederlandsche Bank (DNB).


Artikel 1. Definities

In deze "Algemene Voorwaarden" betekenen de volgende begrippen:

Deelnameovereenkomst: de schriftelijke bevestiging van inschrijving ten behoeve van het aangaan van een Financieringsovereenkomst tussen Benkey en Investeerder c.q. Kredietnemer.

Administratiefee: de vergoeding die Kredietnemer periodiek terzake de Financiering is verschuldigd.

Afsluitprovisie: de vergoeding die Kredietnemer éénmalig terzake de Financiering is verschuldigd.

Artikel: een artikel uit deze Algemene Voorwaarden.

Benkey: Benkey B.V. en/of Benkey INC en/of Stichting Benkey, gezamenlijk alsmede ieder van deze rechtspersonen afzonderlijk.

Benkey BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Benkey B.V., statutair gevestigd te Baarn en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76972143.

Benkey INC: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Benkey INC B.V., statutair gevestigd te Baarn en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76972488.

Beëindigingsgrond: zoals in Artikel 17 opgenomen.

Beheerfee: de vergoeding die Investeerder maandelijks terzake de Financiering is verschuldigd.

BW: het Burgerlijk Wetboek.

Cliënt(en): Kredietnemer, Investeerder gezamenlijk en afzonderlijk

Exitfee: de vergoeding die Kredietnemer éénmalig terzake de Financiering is verschuldigd.

Consument: een niet in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep handelende natuurlijke persoon in de zin van de Wft.

Acceptatieverklaring: ten aanzien van de Kredietnemer is de Acceptatieverklaring de overeenkomst waarin de Kredietnemer aan Benkey verklaart de financieringsaanvraag te willen handhaven. Ten aanzien van de Investeerder is de Acceptatieverklaring de overeenkomst waarin de Investeerder verklaart gelden aan een Kredietnemer ter leen te willen verstrekken. De Acceptatieverklaring heeft betrekking op de periode voordat de Deelnameovereenkomst door de Kredietnemer/Investeerder is ondertekend.

Development financiering (Equity): Financieringen in een maatwerk projectontwikkeling danwel transformatietraject ende vergoeding die Kredietnemer éénmalig terzake de Financiering is verschuldigd, bij Equity overeenkomst nader geregeld.

Factorloon: heeft de betekenis die daaraan in de Factoringsovereenkomst is toegekend.

Factoringovereenkomst: de overeenkomst gesloten tussen de Investeerder en Benkey INC B.V., op grond waarvan Benkey INC vorderingen tot periodieke betalingen krachtens de Financieringsovereenkomst koopt.

Financiering: de (beoogde) geldlening die Investeerder op grond van de Geldlening- en Hypotheekakte via Benkey aan Kredietnemer verstrekt.

Financieringsfee: de vergoeding die Kredietnemer aan Benkey is verschuldigd, conform deze Algemene Voorwaarden en de Deelnameovereenkomst vanwege de totstandkoming van de Financiering.

Investeerder: de (potentiële) Investeerder(s) onder de Lening- en Hypotheekakte die ten minste €100.000 per financiering ter beschikking stelt, deze kwalificeert niet als consument. Een investering van minder zal mogelijk zijn zodra de ontheffing inzake bemiddeling in opvorderbare gelden door de AFM aan Benkey is verleend.

Financiering: de Financiering zoals opgenomen in de Financieringsovereenkomst.

Financieringsovereenkomst: alle terzake de Financiering tussen Benkey enerzijds en (een) Cliënt(en) anderzijds gesloten overeenkomsten gezamenlijk en afzonderlijk, met uitzondering van de Factoringovereenkomst.

Investeringsaanbieding: project op de website van Benkey waar de Investeerder op in kan schrijven. Op het moment dat de investeerder zich heeft ingeschreven op een investeringsaanbieding, wordt zulks beschouwd als een onvoorwaardelijk aanbod van de Investeerder aan de Kredietnemer om financiering te verstrekken. Benkey zal de Kredietnemer berichten of de investeringsaanbeiding al dan niet aan de Investeerder is gegund.

Kredietnemer: de (potentiële) Kredietnemer onder de Geldlening- en Hypotheekakte die de ter beschikking stelling van gelden door de Investeerder aanvaardt, deze kwalificeert niet als consument.

Lening- en Hypotheekakte: de notariële akte van geldlening- en hypotheekstelling terzake de Financiering.

Lock-up periode: Minimale looptijd van een Financiering. De lengte van de Lock-up periode is afhankelijk van de duur van de financiering. Voor een looptijd van minder dan 1 jaar bedraagt de Lock-up periode 3 maanden. Voor een looptijd langer dan 1 jaar bedraagt de Lock-up periode 6 maanden.

Materieel Nadelig Effect: een naar het redelijk oordeel van Benkey materieel nadelig effect op: (i) de onderneming, activiteiten, activa, financiële, fiscale of juridische toestand of vooruitzichten van Kredietnemer en/of (ii) het vermogen van Kredietnemer te voldoen aan zijn verplichtingen van de Financieringsovereenkomst.

Partijen: Benkey , Investeerder, Kredietnemer.

Stichting Benkey: Stichting Benkey, handelsregisternummer 76972593.

Stichtingsrekening: de door Stichting Benkey aangehouden bankrekening.

Succesfee: de vergoeding die Kredietnemer éénmalig aan Benkey terzake de Financiering is verschuldigd.

UBO-verklaring: verklaring waarin de Investeerder c.q. Kredietnemer aangeeft welke natuurlijke persoon als uiteindelijke belanghebbende in de zin van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 moet worden beschouwd.

Vergoedingen: alle op basis van de Financieringsovereenkomst en Financiering door een Cliënt aan Benkey verschuldigde vergoedingen.

Vervaldag: Dag waarop een vergoeding dient te zijn betaald volgend uit de overeenkomst of deze voorwaarden.

Werkdag: een dag waarop de banken in Nederland zijn geopend, geen zaterdag of zondag.

Wft: Wet op het financieel toezicht

Wwft: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme


Artikel 2. Toepasselijkheid en uitgangspunten

2.1. Deze Algemene Voorwaarden gelden op de gehele relatie vanaf de eerste contacten en alle rechtsverhoudingen vanaf het eerste contact tussen Benkey enerzijds en de Cliënten anderzijds.

2.2. Door een Cliënt gehanteerde (algemene) voorwaarden zijn nooit van toepassing, de Cliënt aanvaardt dit onvoorwaardelijk.

2.3. Benkey mag deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Wijzigingen treden in werking veertien (14) dagen na publicatie op de Website. Cliënt heeft het recht bezwaar aan te tekenen tegen de wijzigingen tot het moment waarop deze inwerking treden.

2.4. Indien de potentiële Kredietnemer en/of Investeerder niet voldoet aan de criteria van Benkey om Cliënt te worden, heeft Benkey het recht om Kredietnemer en/of Investeerder zonder toelichting te weigeren als Cliënt. Benkey is niet aansprakelijk voor gevolgen hiervan.

2.5. Kredietnemer verplicht zich om de Financiering niet privé te gebruiken of door te lenen voor privédoeleinden (aan derde).


Artikel 3. Totstandkoming en duur van de overeenkomsten

3.1. De Acceptatieverklaring tussen Benkey enerzijds en een Kredietnemer en/of Investeerder anderzijds komt pas tot stand nadat de Acceptatieverklaring door beide partijen onherroepelijk is ondertekend.

3.2. De Kredietnemer en/of Benkey kunnen de Acceptatieverklaring opzeggen indien binnen zes maanden na ondertekening hiervan een Investeerder de Deelnameovereenkomst voor de betreffende Financiering niet heeft ondertekend en/of de Kredietnemer de gelden uit hoofde van de Financiering niet heeft ontvangen.

3.3. Indien de Kredietnemer binnen zes maanden nadat de Acceptatieverklaring tot stand is gekomen besluit om de financieringsaanvraag niet door te zetten c.q. in te trekken is de Kredietnemer een boete van 5% terzake de financiering aan Benkey verschuldigd, onverminderd het recht van Benkey op schadevergoeding.

3.4. Bij inschrijving op een investeringsaanbieding is de Investeerder, indien deze aan hem wordt gegund, verplicht om de gelden van de Financiering overeenkomstig de voorwaarden opgenomen in het informatiememorandum aan de Kredietnemer ter leen te verstrekken onder afgifte van een recht van hypotheek. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt de Investeerder een boete van 5% terzake de Financiering aan Benkey.

3.5. De Financieringsovereenkomst tussen Benkey enerzijds en een Cliënt anderzijds komt pas tot stand na onvoorwaardelijke aanvaarding door Benkey van de volledig ondertekende Deelnameovereenkomst van Cliënt. De Financieringsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de Financiering.

3.6. Investeerder en Kredietnemer zullen nimmer buiten Benkey om tot een Financiering met elkaar overgaan. Bij overtreding hiervan zijn Investeerder en Kredietnemer, ieder, een vergoeding aan Benkey verschuldigd van 5% van de aangegane Financiering, onverminderd het recht op schadevergoeding van Benkey.


Artikel 4. Investering, Financiering en Disclaimer

4.1. De Financieringovereenkomst waarin is opgenomen een Financiering via Benkey aan (een) Cliënt(en) voor het verrichten van werkzaamheden van onder meer:
(i) het tot stand komen en het passeren van de Geldlening- en Hypotheekakte, met daarin verwerkt de Financieringovereenkomst;
(ii) de administratie van de Financiering;
(iii) het aan Investeerder verlenen van factoring diensten terzake de Financiering; en
(iv) alle incassokosten en doorbetalingsactiviteiten van op grond van de Geldlening- en Hypotheekakte verschuldigde bedragen.

Hierbij geldt de volgende disclaimer:

4.2. Benkey heeft uitsluitend een bemiddelende rol. Zij faciliteert de totstandkoming van een Financiering neergelegde in een Financieringsovereenkomst door middel van een Geldlenings- en hypotheekakte als zekerheid voor Investeerder, beheert en administreert deze. De inhoud van in het kader van een Financiering opgestelde presentaties, gedane toezeggingen, voorstellen en het informatiememorandum is (mede) gebaseerd op informatie verstrekt door Kredietnemer. Benkey is niet aansprakelijk voor eventuele fouten, omissies of andere onjuistheden of de gevolgen daarvan noch op enigerlei wijze gebonden aan de inhoud van deze door Kredietnemer verstrekte informatie.

4.3. Benkey is geen financiële instelling, vermogensbeheerder of beleggingsadviseur. Zij geeft geen (beleggings)advies, doet geen aanbevelingen en/of ontradingen terzake het aangaan, overdragen of totstandkoming van de Financiering, de Financieringsovereenkomst of anderszins.

4.4. Niettegenstaande hetgeen in Artikel 15 is bepaald en behoudens hetgeen in de Factoringovereenkomst is overeengekomen, kan Benkey door Kredietnemer en/of Investeerder op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor kosten en schade, in welke vorm ook, die ontstaat vanwege (niet) tijdige betaling door Kredietnemer aan Investeerder van krachtens de Geldlening- en Hypotheekakte verschuldigde bedragen.

4.5. Benkey adviseert Cliënten aan om voorafgaand aan het aangaan van, en tijdens de looptijd van, de Financieringsovereenkomst en de Financiering en alle daarmee verband houdende transacties (juridisch en fiscaal) voor Cliënt passend advies in te winnen van terzake deskundigen, Cliënten verplichten zich hiertoe onvoorwaardelijk jegens Benkey.


Artikel 5. Geldlening- en Hypotheekakte

De Financiering door Investeerder aan Kredietnemer wordt verstrekt op de voorwaarden opgenomen in de Lening- en Hypotheekakte. De Lening- en Hypotheekakte wordt gepasseerd voor een door Benkey aangewezen notaris, op een door partijen te bepalen moment.


Artikel 6. Administratie

Terzake de Financiering treedt Benkey B.V., al dan niet via Stichting Benkey, en/of Benkey INC, ten behoeve van Cliënten op als administrateur. Dit omvat onder meer maar niet beperkt tot de volgende werkzaamheden:

(i) voor Kredietnemer, het periodiek terzake de Financiering verstrekken van nota's, het (laten) incasseren van de gelden en nota’s en aan Investeerder doorbetalen van krachtens de Financiering verschuldigde bedragen en het administreren van door Kredietnemer aan Investeerder betaalde bedragen; en

(ii) voor Investeerder, het periodiek, dan wel op eerste redelijke verzoek van Investeerder, verstrekken van een saldo-opgave met betrekking tot de Financiering en het (laten) doorbetalen van krachtens de Factoringovereenkomst aan Investeerder verschuldigde bedragen.


Artikel 7. Factoring

7.1. De factoringdiensten terzake de Financiering worden verleend aan Investeerder door Benkey INC krachtens de Factoringovereenkomst en op grond van de Financieringsovereenkomst. De Factoring- overeenkomst wordt gelijktijdig met de Geldlening- en Hypotheekakte als notariële akte gepasseerd.

7.2. Benkey behoudt de mogelijkheid om de factoring op de aflossing van de Financiering aan te bieden, door middel van het afsluiten van een verzekering.

7.3. In de Factoringsovereenkomst wordt de overname van het debiteurenrisico en het type debiteurenrisico nader vastgesteld.


Artikel 8. Incasso en (door)betalingen

8.1 Partijen komen overeen dat:
(i) Kredietnemer, alle bedragen die deze krachtens de Geldlening- en Hypotheekakte aan Investeerder (of Benkey INC als diens rechtsopvolger krachtens de Factoring- overeenkomst) is verschuldigd aan Stichting Benkey zal betalen. Stichting Benkey incasseert de aldus ontvangen bedragen als lasthebber en gemachtigde van Investeerder (dan wel Benkey INC), op het daarvoor overeengekomen moment en, in het geval onder (i) genoemd, via automatische incasso, en betaalt deze bedragen aan Investeerder (dan wel Benkey INC) door.

(ii) Benkey INC, alle bedragen die deze krachtens de Factoringovereenkomst aan Investeerder is verschuldigd, aan Stichting Benkey zal betalen. Stichting Benkey incasseert de aldus ontvangen bedragen als lasthebber en gemachtigde van Investeerder (dan wel Benkey INC), op het daarvoor overeengekomen moment en, in het geval onder (i) genoemd, via automatische incasso, en betaalt deze bedragen aan Investeerder (dan wel Benkey INC) door.

8.2. Investeerder geeft hierbij overeenkomstig artikel 7:423 BW last en volmacht aan Stichting Benkey om alle in Artikel 8.1 voor Investeerder genoemde bedragen in eigen naam en met uitsluiting van Investeerder te innen. Deze last en volmacht is onherroepelijk en eindigt van rechtswege op het moment dat, in het geval van Artikel 8.1 onderdeel (i), de Financiering- overeenkomst dan wel, in het geval van Artikel 8.1 onderdeel (ii), de Factoringovereenkomst, eindigt.

8.3. Stichting Benkey zal de door haar als lasthebber van Investeerder krachtens Artikel 8.1 geïncasseerde bedragen binnen vijf (5) Werkdagen na ontvangst op de Stichtings- rekening doorbetalen door overboeking op de bankrekening die Investeerder daarvoor op het Deelnameovereenkomst heeft opgegeven, met inachtneming van Artikel 8.4.

8.4. Investeerder machtigt Stichting Benkey onherroepelijk overeenkomstig artikel 3:74 BW, om op de alle bedragen die Stichting Benkey krachtens de Financieringsovereenkomst en de Factoring-overeenkomst verplicht is aan Investeerder door te betalen, als eerste de Vergoedingen in te houden die Investeerder opeisbaar verschuldigd is aan Benkey. Investeerder geeft Stichting Benkey hierbij de onherroepelijke instructie de aldus ingehouden bedragen overeenkomstig Artikel 12 te voldoen aan Benkey. De onherroepelijke volmacht krachtens dit artikel blijft ook nadat deze Financieringsovereenkomst, om wat voor reden ook, is geëindigd in stand en eindigt uitsluitend op grond van bepalingen van dwingend recht.

8.5. Er wordt geen rente vergoed over gelden die Stichting Benkey op welke grond dan ook onder zich houdt.

8.6. In het geval van negatieve rente zal deze aan het saldo van de derdengeldenrekening worden toegevoegd en toekomen aan de rechthebbende. Dit betekent dat de negatieve rente naar rato wordt doorberekend als zijnde administratiekosten, welke door Benkey B.V. wordt gefactureerd.

8.7. Indien een automatische incasso door Stichting Benkey als bedoeld in Artikel 8.1 onderdeel (i) niet slaagt, ontvangt Kredietnemer een betalingsverzoek voor het nog verschuldigde bedrag. De betalingstermijn is twee (2) Werkdagen na de datum van dit betalingsverzoek, waarbij Artikel 13 geldt.

8.8. Hetgeen in Artikel 8.1 onderdeel (i) is bepaald, geldt niet indien de Financiering geheel wordt afgelost, welke aflossing dient plaats te vinden door tussenkomst van een door Benkey aan te wijzen notaris.


Artikel 9. Vergoedingen - algemeen

9.1. De soort Vergoedingen die Benkey hanteert zijn als volgt:
(i) Voor Kredietnemer, aan Benkey BV: de Afsluitprovisie, Exitfee en de Administratiefee; en
(ii) Voor Investeerder, aan Benkey BV: Beheerfee en, aan Benkey INC, het Factorloon, alsmede alle eventuele overige eenmalige of periodieke vergoedingen die Benkey met (een) Cliënt(en) overeenkomt.
(iii) Alle Vergoedingen zijn exclusief BTW en alle overige belastingen en wettelijke heffingen, indien verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
(iv)De precieze hoogte van de geldende vergoedingen is in de overeenkomst vermeld.

9.2. Indien Kredietnemer en/of Investeerder een met hem overeengekomen Deelnameovereenkomst(niet) tijdig gestand doet is Kredietnemer en/of Investeerder onmiddellijk een (aanvullende) vergoeding aan Benkey BV verschuldigd ter hoogte van drie (3) procent van de in dit Deelnameovereenkomst opgenomen Financiering.

9.3. Benkey is gerechtigd Vergoedingen zonder nadere aankondiging of kennisgeving jaarlijks aan te passen op basis van de Consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek, jaargemiddelde van de reeks 'alle bestedingen, waarbij geldt 2020 = 100.


Artikel 10. Vergoedingen – percentages

10.1. Voor de Kredietnemer en/of de Investeerder worden alleen kosten in rekening gebracht indien binnen redelijke termijn een Financiering tot stand komt. Mocht geen Financiering tot stand komen, worden geen kosten aan Kredietnemer en/of Investeerder in rekening gebracht door Benkey, behoudens het in Artikel 9.2 bepaalde.

10.2. De Kredietnemer kan na de Lock-up periode geheel of gedeeltelijk aflossen.

10.3. Het vergoedingmodel van Kredietnemer staat beschreven in de Financieringsovereenkomst.


Artikel 11. Vergoedingen - opeisbaarheid

11.1. De Afsluitprovisie is verschuldigd zodra de Geldlening- en Hypotheekakte is gepasseerd en wordt meteen bij het verlijden van de notariële akte geïncasseerd.

11.2. De Administratiefee en de Beheerfee is verschuldigd conform het in de Financieringsovereenkomst bepaalde, met een betalingstermijn van 10 dagen. Het Factorloon is verschuldigd conform het in de Factoringovereenkomst bepaalde, met een betalingstermijn van 10 dagen.

11.3. Overige (maatwerk) Vergoedingen worden separaat in rekening gebracht, met een betalingstermijn van 10 dagen.

11.4. Indien de Geldlening- en Hypotheekakte en de Factoringsovereenkomst, op welke grond ook, wordt beëindigd, ontbonden of vernietigd, doet dat niet af aan de verschuldigdheid van reeds opeisbaar geworden Vergoedingen. Daarnaast zijn alle Vergoedingen die nog verschuldigd worden binnen de Lock-up periode.


Artikel 12. Vergoedingen - betaling

12.1. Tenzij anders overeengekomen dienen alle Vergoedingen tijdig te worden betaald aan Stichting Benkey, door overboeking op de Stichtingrekening. Stichting Benkey incasseert de Vergoedingen als lasthebber en gemachtigde van Benkey B.V. dan wel Benkey INC, op het daarvoor overeengekomen moment via een automatische incasso, en betaalt deze door aan Benkey B.V. dan wel Benkey INC.

12.2. Het Factorloon wordt door Investeerder betaald conform hetgeen daaromtrent in de Factoringovereenkomst is bepaald.

12.3. Indien een automatische incasso door Stichting Benkey als bedoeld in Artikel 12.1 niet slaagt, ontvangt Cliënt die dit betreft een betalings verzoek voor de nog verschuldigde Vergoeding. De betalingstermijn is twee (2) Werkdagen na de datum van dit betalingsverzoek, hierop is ook Artikel 13 van toepassing.


Artikel 13. Vergoedingen - niet betaling Kredietnemer

13.1. Indien Kredietnemer een verschuldigde Vergoeding niet of niet tijdig of niet volledig heeft voldaan verkeert deze onmiddellijk in verzuim, worden alle kosten in verband met de invordering bij de Kredietnemer in rekening gebracht. Daarnaast is Kredietnemer over de niet of niet tijdig ontvangen Vergoeding onmiddellijk een boeterente verschuldigd. De Kredietnemer is daarnaast onmiddellijk administratiekosten verschuldigd van EUR 200,- per niet tijdige betaling.

13.2. De hoogte van de in Artikel 13.1 bedoelde boeterente is gelijk aan de dan geldende wettelijke rente voor handelstransacties, vermeerderd met een opslag van één (1) procent. De boeterente wordt berekend per maand en is verschuldigd gedurende de periode dat de Kredietnemer in verzuim is. Indien Kredietnemer gedurende een gedeelte van een maand in verzuim is, wordt de boeterente berekend over een gehele maand.


Artikel 14. Voorschriften en instructies – informatieverstrekking Kredietnemer

14.1. Kredietnemer volgt steeds de redelijke voorschriften en instructies van Benkey op tot het verrichten van (rechts)handelingen die naar het oordeel van Benkey wenselijk zijn met het oog op de Financiering.

14.2. Kredietnemer zal Benkey steeds op eerste verzoek dan wel zelfstandig alle voor uitvoering van de Financiering relevante en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en aan Benkey desgevraagd onmiddellijk alle verzochte verlenen. Kredietnemer zorgt er tevens voor dat de door hem verschafte en te verschaffen informatie juist, volledig en op rechtmatige wijze is verkregen en verwerkt.

14.3. Kredietnemer is verplicht alle relevante wijzigingen, feiten en/of gebeurtenissen onverwijld aan Benkey schriftelijk en per mail vooruit door te geven, omtrent zijn bedrijf waaronder, doch niet uitsluitend:
- wijzigingen in de bedrijfs gegevens die Kredietnemer in verband met (de totstandkoming van) de Financieringsovereenkomsten en/of de Financiering aan Benkey heeft verstrekt en/of overige bedrijfsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Financieringsovereenkomst;
- wijzigingen in de uiteindelijke belanghebbende zoals deze in de UBO verklaring is opgegeven;
- wijzigingen zoals een (beoogde) liquidatie van de onderneming, surseance van betaling, dan wel faillissement.

14.4. Kredietnemer dient jaarlijks, of zoveel vaker als Benkey redelijkerwijs zal verzoeken, aan Benkey schriftelijk bewijs te overleggen waaruit ten genoegen van Benkey blijkt dat het onderpand (zoals gedefinieerd in de Geldlening- en Hypotheekakte) voldoende verzekerd is tegen de gebruikelijke risico's en dat ten aanzien van de ter dekking van deze risico's afgesloten verzekering(en) geen achterstand in de betaling van premie of anderszins bestaat.

14.5. Kredietnemer is verplicht eventuele onvolkomenheden in door Benkey verstrekte informatie en documenten binnen twee (2) werkdagen na ontvangst schriftelijk aan Benkey door te geven, bij gebreke waarvan hij zich niet op deze onvolkomenheden kan beroepen.

14.6. Bij gebreke van tijdige nakoming van deze verplichtingen verbeurt Kredietnemer een onmiddellijk opeisbare boete als bedoeld in Artikel 13.2.


Artikel 15. Aansprakelijkheid(sbeperking)

15.1. Benkey is jegens Cliënten en derden niet aansprakelijk voor enige schade op welke grondslag ook waaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, gemiste besparingen, afgenomen goodwill, omzet en/of winstderving, gewijzigde fiscale behandeling van een Financiering of gevolgschade, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Benkey.

15.2. Benkey is niet aansprakelijk uit voor tekortkoming(en) door derden waarvan Benkey gebruikt maakt bij haar dienstverlening.

15.3. Kredietnemer en/of Investeerder zijn verplicht een vermeende schade schriftelijk te melden aan Benkey direct na het ontstaan hiervan. Kredietnemer en/of Investeerder zijn verplicht om zoveel als mogelijk de schade te beperken. Iedere vordering jegens Benkey vervalt door het verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering, althans op het moment waarop de benadeelde redelijkerwijs bekend is of bekend had kunnen zijn met het schadeveroorzakende feit, tenzij een rechtsvordering binnen voormelde termijn wordt ingesteld.

15.4. Iedere aansprakelijkheid van Benkey jegens een Cliënt, is in alle gevallen, ongeacht de grondslag daarvan, beperkt tot maximaal het bedrag van de terzake de betreffende Cliënt bedongen Vergoedingen over het kalenderjaar voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis (exclusief BTW), dan wel – indien dat minder is – het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Benkey wordt gedekt en in het desbetreffende geval ook daadwerkelijk wordt uitbetaald.


Artikel 16. Hoofdelijke aansprakelijkheid

Indien er krachtens de Geldlening- en Hypotheekakte meerdere partijen Kredietnemer c.q. Investeerder zijn, zijn al deze partijen hoofdelijk aansprakelijk en zelfstandig gehouden de betalingsverplichtingen van Kredietnemer c.q. Investeerder jegens Benkey krachtens de Financieringsovereenkomst en Financiering in zijn geheel na te komen. Dit omvat onder andere, maar niet uitsluitend:
(i) Het geheel van de Financiering jegens Benkey;
(ii) De betalingsverplichtingen van Kredietnemer, waaronder mede begrepen de betalingsverplichting ten aanzien van de Afsluitprovisie en Administratiefee;
a. De betalingsverplichtingen van Investeerder ten aanzien van de Beheerfee en het Factorloon;
(iii) Andere Vergoedingen.


Artikel 17. Beëindiging(sgronden) en opschorting

Door Benkey

17.1. Indien sprake is van één of meerdere beëindigingsgrond(en) als opgenomen in Artikel 17.4 onderdeel (a) tot en met (n) (ieder kwalificeert als een Beëindigingsgrond) is Benkey gerechtigd louter door schriftelijke mededeling aan Cliënten, met onmiddellijke ingang:
(i) de Financiering en/of andere verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten; en/of Het vergoedingmodel van Kredietnemer staat beschreven in de Financieringsovereenkomst.
(ii) de Financieringsovereenkomst en de Factoringsovereenkomst te beëindigen: steeds ter vrije keuze van Benkey, onverminderd de mogelijkheid tot verhaal van schade en kosten door Benkey.

17.2. Indien een Beëindigingsgrond vatbaar is voor herstel, ontstaat de bevoegdheid van Benkey zoals genoemd in Artikel 17.1 onderdeel (ii) pas nadat zij de Cliënt ten aanzien waarvan de Beëindigingsgrond geldt een termijn van vijf (5) Werkdagen heeft gegeven om die Beëindigingsgrond weg te nemen. Indien aan de sommatie van Benkey niet (tijdig) wordt voldaan, geldt hetgeen in Artikel 17.1 onderdeel (ii) is bepaald alsnog per direct.

17.3. Benkey informeert Cliënten zo spoedig mogelijk indien zij gebruikt maakt van haar opschortingsrecht als opgenomen in Artikel 17.1 onderdeel (i). Een dergelijke opschorting kan worden gevolgd door een beëindiging van de Financieringovereenkomst en Factoringsovereenkomst conform Artikel 17.2 onderdeel (ii).

Beëindigingsgronden Benkey
17.4.
De Beëindigingsgronden voor Benkey zijn als volgt:
(a) een Cliënt betaalt een Vergoeding niet op de vervaldag;
(b) een Cliënt komt een verplichting (anders dan een verplichting genoemd onder (i) hiervoor) uit hoofde van de Deelnameovereenkomsten/of de Financieringsovereenkomst niet of niet tijdig na of maakt anderszins inbreuk op een bepaling van de Financieringsovereenkomst;
(c) een in verband met de Financieringsovereenkomst door een Cliënt jegens Benkey schriftelijk afgelegde verklaring is of blijkt in enig opzicht onjuist of misleidend;
(d) een Cliënt voldoet niet langer aan het klantacceptatiebeleid van Benkey of schaadt de goede naam;
(e) een Cliënt is niet in staat om zijn opeisbare schulden te betalen, schort de betaling van een schuld op of treedt wegens huidige of verwachte financiële moeilijkheden in onderhandeling met een of meer van zijn crediteuren om zijn schulden te saneren;
(f) ten aanzien van een Cliënt doet zich een hierna genoemde omstandigheid voor: (i) surseance van betaling, uitstel van betaling van schulden, ontbinding, aanvraag van een faillissement of liquidatie, (ii) een akkoord, compromis of regeling met een crediteur wordt bereikt, (iii) de benoeming van een vereffenaar, curator, bewindvoerder, administratief bewindvoerder, voorlopige bewindvoerder of andere vergelijkbare functionaris ten aanzien van Cliënt of diens activa of (iv) een Cliënt doet een mededeling als bedoeld in artikel 36 van de Invorderingswet 1990 of (v) er is sprake van strijd met de Wwft.
(g) ten laste van een Cliënt wordt executoriaal of conservatoir beslag gelegd onder Benkey, welk beslag niet binnen twintig (20) Werkdagen na de dag van beslaglegging is opgeheven, ingetrokken of vernietigd;
(h) er doet zich ten aanzien van de Kredietnemer een gebeurtenis of omstandigheid voor die een Materieel Nadelig Effect heeft;
(i) een toestemming of vergunning vereist met betrekking tot de bedrijfsuitoefening door Kredietnemer ontbreekt, vervalt of wordt ingetrokken;
(j) een Cliënt besluit tot ontbinding of feitelijke liquidatie of staakt of besluit tot staking van zijn bedrijfsuitoefening;
(k) Benkey ontvangt instructies tot opschorting respectievelijk beëindiging van de werkzaamheden van een wettelijk toezichthouder of overheidsinstantie; en/of
(l) De Financiering wordt (geheel of gedeeltelijke) vervroegd opgeëist;
(m) Indien op enig moment de Kredietnemer terzake de Financiering toch als een Consument moet worden beschouwd;
(n) Kredietnemer komt te overlijden; en/of
(o) indien de rechtsverhouding van Investeerder jegens Kredietnemer onder de Geldlening- en Hypotheekakte dan wel de vorderingen van Investeerder jegens Kredietnemer krachtens de Geldlening- en Hypotheekakte geheel of gedeeltelijk aan een derde partij worden overgedragen.

Door Investeerder
17.5.
Indien sprake is van één of meerdere beëindigingsgrond(en) als opgenomen in Artikel 17.7 is Investeerder gerechtigd door schriftelijke mededeling aan Benkey de Financieringsovereenkomst na het ongebruikt verstrijken van een termijn van 7 werkdagen, met onmiddellijke ingang te beëindigen.

17.6. Indien een beëindigingsgrond vatbaar is voor herstel, ontstaat de bevoegdheid tot beëindiging door Investeerder zoals genoemd in Artikel 17.5 pas nadat deze Benkey een nieuwe termijn van vijftien (15) Werkdagen heeft gegeven om die beëindigingsgrond weg te nemen. Indien aan de sommatie van Investeerder niet (tijdig) wordt voldaan, ontstaat de beëindigingsgrond voor Investeerder ingevolge Artikel 17.5 alsnog per direct.

Beeindigingsgronden Investeerder
17.7.
De beëindigingsgronden voor Investeerder zijn als volgt:
(a) Benkey betaalt een door haar aan Investeerder verschuldigd bedrag niet uiterlijk op de vervaldag conform de Financieringsovereenkomst;
(b) Benkey komt een verplichting (anders dan genoemd in Artikel 17.7, onderdeel (a)) uit hoofde van de Financieringsovereenkomst niet na of maakt anderszins inbreuk op een bepaling van de Financieringsovereenkomst;
(c) Investeerder gaat over tot rechtsgeldige beëindiging van de Factoringsovereenkomst op grond van artikel 17 - (Beëindiging door Cliënt) van die overeenkomst; en/of
(d) Benkey vraagt (a) surseance van betaling of het eigen faillissement aan, (b) wordt in staat van faillissement verklaard of (c) ten aanzien van Benkey wordt een besluit tot ontbinding of liquidatie genomen.

17.8. Indien Investeerder de Financieringsovereenkomst en de Factoringovereenkomst beëindigt, om welke reden ook, stelt Benkey Kredietnemer daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis.


Artikel 18. Ingang beëindiging en gevolgen

18.1. Indien de Financieringsovereenkomst wordt beëindigd conform Artikel 17 eindigt deze op de dag waarop de betreffende schriftelijke mededeling is verstuurd aan de andere partij. Indien beëindiging van de Financieringsovereenkomst plaatsvindt met inachtneming van Artikel 17, eindigt deze op de eerste dag na de conform Artikel 17 door Benkey gestelde termijn. De Kredietnemer en/of Benkey kunnen de Acceptatieverklaring opzeggen indien binnen zes maanden na ondertekening hiervan een Investeerder de Deelnameovereenkomst voor de betreffende Financiering niet heeft ondertekend en/of de Kredietnemer de gelden uit hoofde van de Financiering niet heeft ontvangen.

18.2. Benkey wikkelt alle op het tijdstip van beëindiging van de Financieringsovereenkomst lopende transacties af. Indien voor deze transacties een Vergoeding is verschuldigd, wordt deze Vergoeding verrekend met het eventueel uit hoofde van die transactie uit te betalen bedrag. Voor zover dit bedrag niet toereikend is of er geen verrekening plaats kan vinden, zijn Cliënten de door hen te betalen Vergoeding(en) direct opeisbaar verschuldigd. Vergoedingen die Benkey vóór de opzegging van de Financieringsovereenkomst heeft gefactureerd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de Financieringsovereenkomst direct opeisbaar.

18.3. Bij beëindiging van de Financieringsovereenkomst, om welke reden dan ook, eindigt de gehele Financieringsovereenkomst tussen Cliënten enerzijds en Benkey anderzijds, tenzij Benkey anders aangeeft en behoudens het geval genoemd in Artikel 17.4.

18.4. Indien de Financieringsovereenkomst wordt beëindigd vanwege een Beëindigingsgrond die is veroorzaakt door Kredietnemer, blijft de Financieringsovereenkomst met Investeerder in stand voor wat betreft de afspraken terzake de factoring diensten aan Investeerder. In het hiervoor bedoelde geval eindigt de Financieringsovereenkomst met Investeerder pas zodra de Factoringovereenkomst eindigt. De Geldlening- en Hypotheekakte blijft, voor zover het de afspraken tussen Investeerder en Kredietnemer betreft, onverkort tussen die partijen in stand in geval deze Financieringsovereenkomst om wat voor reden ook eindigt. In voorkomend geval dienen Investeerder en Kredietnemer direct met elkaar in contact te treden over de verdere wijze van (rechtstreekse) betaling door Kredietnemer aan Investeerder van onder de Geldlening- en Hypotheekakte verschuldigde bedragen.

18.5. Na beëindiging van de Financiering is het niet toegestaan voor Client(en) een Financiering(sovereenkomst) te sluiten met door Benkey in aanraking gekomen andere Client(en) zonder tussenkomst van Benkey ex Artikel 3 lid 2.


Artikel 19. Geheimhouding

19.1. Kredietnemer, Investeerder en Benkey verplichten zich jegens elkaar tot geheimhouding van alle gegevens en alle informatie over elkaars organisatie, bedrijfsvoering, financiële zaken waarover zij beschikking krijgen bij de uitvoering van de Financieringsovereenkomst, alles in de ruimste zin van het woord. Het voorgaande geldt tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald, een wettelijke plicht tot bekendmaking bestaat of de betreffende informatie al buiten toedoen van partijen openbaar is of door Benkey is opgenomen in het terzake de Financiering opgestelde informatiememorandum.

19.2. Kredietnemer gaat ermee akkoord dat Benkey alle gegevens of inlichtingen die zij van Kredietnemer ontvangt aan Investeerder mag verstrekken.


Artikel 20. Kosten

20.1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle gemaakte kosten, belastingen, lasten en andere uitgaven van Benkey:(i) die zijn gemaakt ten behoeve van Kredietnemer in het kader van de totstandkoming en de beëindiging van de Financieringsovereenkomst, ten laste van Kredietnemer; en
(ii) die verbonden zijn aan invordering, executiemaatregelen, rechtsbijstandskosten alsmede incassokosten (gerechtelijk of buitengerechtelijk), ten laste van Cliënt terzake waarvan deze kosten zijn gemaakt. De betreffende kosten worden steeds separaat door Benkey in rekening gebracht. Kredietnemer gaat ermee akkoord dat Benkey alle gegevens of inlichtingen die zij van Kredietnemer ontvangt aan Investeerder mag verstrekken.

20.2. Hetgeen in dit Artikel is bepaald doet niet af aan de bevoegdheid van Benkey om, in geval van een beëindiging of opschorting van de Financieringsovereenkomst conform Artikel 17, van de Cliënt die voor het ontstaan van de betreffende Beëindigingsgrond verantwoordelijk is schade te vorderen die als gevolg van de beëindiging is ontstaan.


Artikel 21. Verrekening en opschorting

Kredietnemer doet hierbij afstand van (i) zijn rechten om bedragen die deze uit hoofde van de Financieringsovereenkomst of anderszins verschuldigd is aan Benkey te verrekenen met vorderingen die Kredietnemer heeft of mocht verkrijgen op Benkey uit welke hoofde ook en (ii) de bevoegdheid betaling van bedragen die Kredietnemer verschuldigd is aan Benkey op te schorten.


Artikel 22. Privacy

Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Benkey uw persoonsgegevens. Hoe dit gebeurt, staat in het privacybeleid van Benkey. Het privacybeleid van Benkey kunt u raadplegen via https://www.Benkey.nl/privacybeleid/. Alle persoonsgegevens worden in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.


Artikel 23. Rechts- en forumkeuze

Op de Deelnameovereenkomst, de Acceptatieverklaring, de Financieringsovereenkomst, de Financiering, de Factoringsovereenkomst, inclusief de totstandkoming en uitvoering hiervan, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomsten, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam, tenzij nadrukkelijk anders bepaald.


Artikel 24. Slotbepalingen

24.1. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over "schriftelijk" wordt daarmee ook communicatie per e-mail verstaan, tenzij de wet anders bepaalt.

24.2. Tegenover Cliënten strekt de administratie van Benkey tot volledig bewijs, behoudens door (een) Cliënt(en) te leveren tegenbewijs.

24.3. Benkey mag bij de uitvoering van de Financieringsovereenkomst, de Financiering en de Factoringsovereenkomst in de breedste zin des woords gebruikmaken van diensten van derden.

24.4. Benkey is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Financieringsovereenkomst de Financiering en de Factoringsovereenkomst over te dragen aan derden. Cliënten verlenen Benkey reeds nu voor alsdan toestemming om uitvoering te geven aan het in de vorige volzin bepaalde en verbinden zich bij voorbaat om hieraan alle medewerking te verlenen die verder daarvoor nog nodig mocht zijn.

24.5. Kredietnemer en Investeerder zijn verplicht alle medewerking te verlenen aan Benkey, zodat Benkey kan voldoen aan de op haar rustende verplichtingen voortvloeiend uit de toepasselijke wet- en regelgeving.

24.6. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Benkey zal Kredietnemer zijn rechten en verplichtingen jegens Benkey uit de Financieringsovereenkomst of uit welke andere hoofde ook niet met goederenrechtelijk effect kunnen overdragen of verpanden.

24.7. Betalingsverplichtingen van Kredietnemer en/of Investeerder kunnen niet opgeschort worden.

24.8. Schulden aan Benkey mogen niet worden verrekend met vorderingen die van Kredietnemer en/of Investeerder op Benkey heeft of meent te hebben.

24.9. Nietigheid, vernietiging of onverbindendheid van één van de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meer bepalingen nietig, vernietigd of onverbindend zijn/worden, worden tussen partijen vervangende bepalingen overeengekomen die wel geldig zijn en die het meest de inhoud en strekking van de nietig(e), vernietigde of onverbindend(e) gebleken bepaling(en) benaderen.

24.10. Titel 7 (Opdracht) van Boek 7 BW is, voor zover rechtens Benkey, niet van toepassing tussen partijen.Wilt u meer informatie?

Naam
E-mailadres
Telefoonnummer
Reden voor contact
Vraag/opmerking

Uw bericht is verzonden.

Op werkdagen nemen wij binnen 24 uur contact met u op. U kunt ons ook telefonisch bereiken.

035 - 205 72 53

Ma. - Vr. 09:00 - 18:00

Mail ons
info@benkey.nl
Onze locatie

Wij maken gebruik van cookies

Beste bezoeker. Graag willen wij een cookie plaatsen op je computer. Cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe je met onze website omgaat en stellen ons in staat je te herkennen bij een volgend bezoek.