Menu

Compliance

Ken je Klant, ofwel KYC (Know Your Customer) en CDD (Customer Due Diligence), zijn wereldwijd gangbare begrippen in de financiële wereld. Er wordt van financiële dienstverleners verwacht dat zij inzicht hebben in hun klanten en dat zij informatie vragen, verzamelen, verifiëren en vastleggen met betrekking tot de identiteit van elke klant.

Know your Customer & Due Diligence
Een goed inzicht in de klant en in zijn belangen is noodzakelijk voor het beheersen van de risico’s die de dienstverlening aan klanten met zich meebrengt. Het gaat hierbij om vanouds bekende risico’s zoals kredietrisico, witwassen en fraude, maar onder andere ook om terrorismefinanciering, corruptie, kapitaalvlucht en reputatie.

Immers, de integriteit en de reputatie Benkey worden mede bepaald door de integriteit en de reputatie van de klanten. Inzicht in de achtergrond van de klant, in zijn (zakelijke) activiteiten, in waarom hij welke producten afneemt en in de herkomst van zijn vermogen, verschaft wezenlijke informatie die nodig is om een goede inschatting te kunnen maken van de risico’s die een bepaalde relatie met zich mee zou kunnen brengen. Daarom verlangen nationale en internationale wet- en regelgeving steeds meer van financiële dienstverleners met betrekking tot KYC en CDD en heeft onze toezichthouder DNB CDD tot onderdeel van haar toezicht gemaakt.

Benkey ziet Know your Customer daarom als het fundament van haar klantacceptatiebeleid en vraagt de medewerking van haar klanten in het verschaffen van de benodigde identificatie en andere vereiste informatie. Integriteit en reputatie zijn immers een gezamenlijk belang van de klant en Benkey.

Benkey heeft het KYC en CDD beleid verder beschreven in het document “Benkey risicobeleid ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme”, welke op deze pagina te downloaden is.

Ook heeft Benkey haar beleid inzake risicobeheersing binnen de vastgoedsector verder uitgeschreven in het document “Risicobeheersing”, welke ook op deze pagina te downloaden is.

Belangenverstrengeling
Wij beschikken over een gedegen beleid voor belangenverstrengeling, om ervoor te zorgen dat alle (mogelijke) conflicten tijdig worden onderkend en op de juiste wijze worden aangepakt. Wij voorkomen en waken tegen belangenverstrengeling door middel van een intern beheersingskader dat zowel bestaat uit beleid en procedures als uit systemen en controlemaatregelen.

Gegevensbescherming
Benkey ziet gegevensbescherming als essentieel onderdeel van onze compliance. De systemen die Benkey gebruikt en de systemen die Benkey gebruikt van derden worden allen gecontroleerd of deze in lijn zijn met de AVG. Met iedere IT leverancier van Benkey wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten, welke periodiek wordt herzien. Wanneer een datalek wordt ontdekt, worden de personen die dit betreft tijdig geïnformeerd.

Informatieveiligheid, gegevensbescherming en cyberveiligheid zijn essentieel voor het waarborgen van de continuïteit van de activiteiten van Benkey. Benkey haar beleid inzake privacy verder uitgeschreven in het document “Privacybeleid Benkey”, welke op deze pagina te downloaden is.

Benkey documenten inzake risico beleid en beheersing

  • Benkey heeft haar risico beleid vastgelegd in het document Benkey risicobeleid ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme: Benkey risico beleid
  • Benkey heeft de risico’s binnen vastgoedfinanciering en de controles hierop van Benkey beschreven in het document Risicobeheersing: Benkey risico beheersing